Vertical url

Sitename

nvh-naam.png

NVH activiteiten

DLR 2021
Helaas kan de DLR in februari 2021 geen doorgang vinden i.v.m. COVID-19. We hopen elkaar in 2022 weer in Spier te kunnen treffen.

NVH congresagenda

DDD - ONLINE 2020
Op 29 september, 12 november en 9 december kunt u deelnemen aan DDD-online. Daarin ook bijdragen vanuit de NVH. Inschrijven via www.mdl-congressen.nl

 

NVH Goedkeuring onderzoek

Toetsing van klinisch wetenschappelijk patient-gebonden onderzoek door de NVH

Een van de belangrijke taken van de Nederlandse Vereniging van Hepatologie is het stimuleren van onderzoek binnen het vakgebied Hepatologie, bij voorkeur door leden van de vereniging zelf.

Een van de instrumenten die het bestuur van de vereniging beschikt is een keurmerk die de NVH kan verlenen aan een onderzoek. Dit keurmerk functioneert als een ‘endorsement’ en kan gezien worden als een morele steun voor de onderzoeker en het onderzoek.

De NVH zal na goedkeuring toestaan dat het onderzoek zo breed als mogelijk onder haar leden bekend wordt gemaakt, bijvoorbeeld door publikatie in het blad “Lever”. Hierdoor krijgt het onderzoek meer aandacht hetgeen de werfkracht kan vergroten.

De onderzoeker kan de goedkeuring van de NVH bovendien gebruiken als steun voor het verkrijgen van subsidie. Het bestuur van de NVH wil het gebruik van dit instrument profileren en heeft daartoe een aantal spelregels opgezet waaraan het onderzoek wordt getoetst.

 • Het onderzoek moet worden aangemeld door een lid van de NVH. Niet-leden van de NVH kunnen dus geen goedkeuring van hun onderzoek verwerven.
 • Het onderzoek is klinisch van aard en kent een duidelijk patient-gebonden karakter.
 • Het onderzoek dient investigator-driven te zijn, dat wil zeggen dat de klinisch onderzoeker het onderzoek zelf heeft geinitieerd en draagt. Hiermee wordt dus onderzoek dat uitgevoerd wordt namens een farmaceutisch bedrijf uitgesloten van deelneming. Samenwerking met de farmaceutische industrie is mogelijk maar het primaat van het onderzoek moet duidelijk bij de onderzoeker liggen.
 • Het onderzoek dient goedkeuring te hebben door een medisch ethische commissie hier ter lande. Een rapport ter verificatie dient bij aanmelding van het onderzoek te worden meegezonden.
  Van groot belang is dat het onderzoek een landelijk karakter kent, waarbij in principe geen van de klinisch werkzame NVH leden wordt uitgesloten van deelname. Het oogmerk van de door de NVH goedkeuring is het versteken van de onderlinge band en het creëren van een (onderzoeks)netwerk  onder de leden. Samenwerking is dus een sleutelwoord.
 • Het onderzoek dient uitvoerbaar te zijn (feasibility). Hierbij kan gedacht worden aan de haalbaarheid van de patienten aantallen, en uitvoerbaarheid van het type experiment.
  Het onderzoek dient een enigermate kenmerk te hebben van originaliteit. Hierbij wordt met name gedacht aan de originaliteit van de vraagstelling en of deze vraagstelling op grond van reeds verricht onderzoek niet al beantwoord kan worden.
 • Als laatste spelen algemene criteria van kwaliteit alsmede potentieel risico van het onderzoek voor de NVH als vereniging ook een rol in de beoordeling.

Werkwijze

 • Het staat een lid van de NVH vrij om een onderzoek aan te melden ter goedkeuring van de NVH.
 • De leden van de klinische sectie van de NVH vormen de commissie die beslist over de voordracht van dit onderzoek.
  Hierbij wordt het onderzoek getoetst aan de bovenstaande criteria.
 • Alle leden van de sectie hebben een stem; bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter van de commissie over de voordracht.
 • De voordracht van de klinische sectie van de NVH wordt voorgelegd aan het bestuur van de vereniging.
 • Het bestuur van de vereniging beslist over de voordracht.
 • De goedkeuring wordt direct met de hoofdonderzoeker gecommuniceerd. Het onderzoek wordt ondersteund onderschreven door de NVH. Het onderzoek krijgt het predikaat “De studie is beoordeeld en wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie”
 • Na goedkeuring krijgt de onderzoeker de mogelijkheid om (1) een samenvatting van het protocol in de ‘lever’ te publiceren en (2) deze samenvatting op de website van de NVH te publiceren.

Klik hier voor lopende onderzoeken.