Vertical url

Sitename

nvh-naam.png

NVH activiteiten

DLW 2020
Helaas kan de DLW dit jaar geen doorgang vinden i.v.m. COVID-19. De eerstvolgende DLW zal plaatsvinden van 14 t/m 17 juni 2021.

NVH congresagenda

DDD - ONLINE 2020
Op 29 september, 12 november en 9 december kunt u deelnemen aan DDD-online. Daarin ook bijdragen vanuit de NVH. Inschrijven via www.mdl-congressen.nl

 

Prijzen NVH

1. NVH Distinguished Hepatology  Award

De belangrijkste rol van de NVH is gelegen in het bevorderen van wetenschappelijk werk dat door haar leden wordt verricht op hepatologisch gebied. Een van de instrumenten die het bestuur ter hand staat is het toekennen van onderscheidingen en prijzen. Zo kennen we Young Hepatologist Awards voor junior onderzoekers die het beste artikel hebben gepubliceerd op klinisch en basaal hepatologisch gebied.
De NVH kent ook een prijs voor meer gearriveerde onderzoekers die zich al ontwikkeld hebben als onafhankelijke onderzoeker en die nog een belangrijk deel van hun wetenschappelijke carriere voor zich hebben.

Deze prijs, de NVH Distinguished Hepatology Award, wordt 3-jaarlijks uitgereikt en mag gezien worden als een wetenschappelijke prijs voor 'Mid-carreer professionals en wordt gegeven op grond van een aantal aspecten (publicaties, betekenis voor het vakgebied etc.).

Doel van deze prijs is het stimuleren van het onderzoek van de kandidaat. Door de publiciteit rond het toekennen van de prijs wordt (1) de herkenbaarheid van het onderzoek vergroot en het (2) betekent een erkenning van de kwaliteit van het onderzoek van de kandidaat.
De prijs omvat een certificaat met daaraan verbonden een geldbedrag van € 7.500,-.

Criteria:

Er is geen leeftijdsgrens, maar het betreft nadrukkelijk een 'mid-carreer' prijs. Dat betekent dat de prijs zal gaan naar een onafhankelijk onderzoeker waarvan we hoge verwachtingen hebben voor de toekomst.
De kandidaat heeft meerdere artikelen als laatste auteur op een hepatologisch onderwerp in prestigieuze tijdschriften en heeft een duidelijke bijdrage aan basaal en/of klinisch onderzoek in de hepatologie in Nederland. De kandidaat overlegt een curriculum vitae van maximaal 1 pagina met daarbij een publicatielijst. en de naam van twee referenten waar informatie kan worden ingewonnen.
 
Alleen leden die langer dan een jaar lid zijn van de NVH kunnen in aanmerking komen voor deze prijs.
 

2. NVH prijzen voor Junior onderzoekers

Heb jij een wetenschappelijke publicatie op het gebied van de lever, niet gepromoveerd  en wil je een prijs winnen, let op. De NVH heeft twee prijzen ingesteld  voor het beste wetenschappelijk artikel geschreven door een van haar nèt of nog niet gepromoveerde leden. De eerste prijzen zijn uitgereikt in maart 2009.

Een goede wetenschappelijke publicatie is vaak een beloning van een lange weg van goed onderzoek en komt niet vanzelf. Vele maanden onderzoek, hard werken, en een beetje geluk komen er aan te pas om van dat ene manuscript een toppublicatie te maken. De NVH heeft als doelstelling dat het het wetenschappelijk werk dat door haar leden wordt verricht te bevorderen. Wij vinden het erg belangrijk dat goed Nederlands leveronderzoek haar weg vindt in de wetenschappelijke topbladen. Welnu, wij willen die inspanning nu ook speciaal gaan erkennen en belonen.  Daarom stellen wij met ingang van 2009 twee prijzen in. Deze prijzen zijn bedoeld voor onderzoekers die nog niet gepromoveerd zijn en postdocs in de eerste 2 jaar na hun promotie. Je kunt deelnemen als je als eerste auteur een artikel hebt gepubliceerd.

De klinische junior onderzoeker NVH prijs is bedoeld voor een onderzoeker die de beste klinisch hepatologisch artikel heeft gepubliceerd. De basale junior onderzoeker NVH prijs is bedoeld voor de beste basaal wetenschappelijke publicatie.
Voorwaarde is dat de onderzoekers lid zijn van de NVH en het onderwerp van de publicatie betrekking heeft op de lever in de breedste zins des woord.

De NVH junior onderzoekers prijs bestaat uit een certificaat en een geldbedrag van € 500,-. De prijzen worden uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering van de NVGE.

Joost P.H. Drenth 
(Commissie bestaande uit: Coen Paulusma, Jaap Kwekkeboom, Harry Janssen, Joost PH Drenth)

 
REGLEMENT

Klinische en basale Junior onderzoekers Prijs

De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) kent jaarlijks een prijs toe voor de voor twee in het voorgaande jaar gepubliceerde wetenschappelijke publicatie met bijzondere klinische of basaal wetenschappelijke waarde op het gebied van de hepatologie. Voor deze prijs komen junior onderzoekers werkend in Nederland of in het buitenland en buitenlandse onderzoekers werkend in Nederland, in aanmerking.  De onderzoeker kan meedingen tot 2 jaar naar de promotie. De inzender dient lid te zijn van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH). De publicatie dient verschenen te zijn tussen 1 januari en 31 december, waarbij de datum van online publicatie leidend is. De inzending kan alleen de vorm hebben van een artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk peer reviewed medium en moet voor 7 februari a.s. aangeboden moet aan het secretariaat van de vereniging. 

Prijs

De prijs wordt de Klinische en Basale Junior Onderzoekers Prijs van de NVH genoemd en bestaat uit een geldsom van € 500,-. De prijs wordt jaarlijks aan uitgereikt aan twee inzendingen waarbij er één prijs uitgaat naar de beste klinisch hepatologische publicatie en één naar de beste basaal wetenschappelijke hepatologische publicatie. De Klinische en Basale Junior Onderzoekers Prijzen van de NVH wordt (worden) jaarlijks uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering van de NVGE.   

Samenstelling

De prijs wordt toegekend door een jury benoemd door het bestuur van de NVH en bestaat uit vier deskundigen die lid zijn van de NVH. Twee van de juryleden zijn lid van de basale sectie en 2 juryleden zijn lid van de klinische sectie van de NVH. Zittingsduur is twee jaar. Jaarlijks worden twee van de leden (een van elke sectie) vervangen.

Beoordeling

De beoordeling van de artikelen geschiedt schriftelijk. Bij de beoordeling worden de volgende elementen betrokken: duidelijkheid van de vraagstelling, originaliteit, sterkte van de publicatie uitgedrukt in impactfactor, gebruikte methode, wetenschappelijke waarde, klinische impact / relevantie, klinisch of basaal, lay-out, opbouw en leesbaarheid.

Slechts de eerste auteur van de publikatie kan deelnemen. Bij ‘joint first authors’ kan slechts een van de  auteurs meedingen naar de prijs. De junior onderzoekers mogen deelnemen tot 2 jaar na de promotie en in het jaar van publicatie lid te zijn van de NVH.  Bij de termijn van 2 jaar wordt het gehele kalenderjaar gerekend vanaf de promotie. Bij een promotie op 7-7-2008 mag een kandidaat een artikel dat in het kalenderjaar 2010 verschijnt insturen.   

Het onderwerp dient betrekking te hebben op de hepatologie in de breedste zins des woords. Het is aan de jury om het overwegend hepatologische karakter van een publicatie te oordelen.

De inzender dient zelf te beslissen of hij/zij meedingt naar de basale of klinische Junior Onderzoekers NVH prijs.

Het staat de jury vrij om deskundigen te raadplegen. De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury stelt een schriftelijk rapport op waarin de keuze van de genomineerden en de winnaar wordt gemotiveerd. Het rapport wordt voor 1 maart toegezonden aan de secretaris van de NVH.

Prijsuitreiking

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de voorjaarsvergadering van de NVH. De voorzitter van de jury reikt de prijs uit en houdt een presentatie waarin de waarin de keuze van de genomineerden en de winnaar wordt gemotiveerd. Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld of bezwaar worden gemaakt.

Overige Bepalingen

De jury is geen verantwoording schuldig aan (het bestuur van) de NVH, maar wordt geacht zich te houden aan dit reglement. Indien een jurylid als begeleid(st)er betrokken is geweest bij een of meer van de inzendingen, onthoudt hij/zij zich van stemming over de betreffende inzending(en). De jury heeft het recht om bij gebrek aan voldoende kwaliteit onder de mededingers te besluiten tot het afzien van het toekennen van de Klinische en Basale Junior Onderzoekers Prijs in een bepaald jaar.  De prijs wordt slechts eenmaal aan een individu uitgereikt.

Slotbepaling

Indien de jury niet tot een eenduidig besluit kan komen beslist de voorzitter van de jury, mits deze geen belanghebbende is bij deze inzending. In andere gevallen en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de NVH.