Vertical url

Sitename

NVH activiteiten

Dutch Liver Retreat, Spier
The 8th Dutch Liver Retreat is a meeting for all basic scientists with a special interest in the liver. 1-2 February 2018
AANMELDEN | PROGRAMMA (volgt)

NVH congresagenda

Digestive Disease Days 2018
Voor de Digestive Disease Days op 22-23 maart 2018 kunt u zich tot 15 februari a.s. registreren met een voorinschrijvingstarief!
AANMELDEN | PROGRAMMA
(volgt)

Stichting Gastrostart

Gastrostart Fonds

Gastrostart kent een startsubsidie met een maximumbedrag van € 7.500,00. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor beginnend en innoverend onderzoek op gastroenterologisch-hepatologisch gebied en alleen ten behoeve van leden (projectleider of hoofdaanvrager) van de NVGE of NVH. Het heeft geen zin om een aanvraag in te dienen indien het startelement niet aanwezig is. Aanvragers wordt gevraagd om specifiek, behalve het innoverende karakter van het project,  ook het risicodragende aspect (redenen waarom het onderzoek niet kansrijk is bij andere subsidiegevers) te becommentariëren.

De subsidie is bedoeld om onderzoekers in de gelegenheid te stellen voorbereidend onderzoek te verrichten, c.q. technieken operationeel te maken, op grond waarvan een goed onderbouwd subsidieverzoek bij de MLDS of een andere subsidiegever, kan worden ingediend. Er worden geen subsidies toegekend voor het verrichten van onderzoek of volgen van stages in buitenland.

Beoordeling geschiedt door de Gastrostart-commissie. Indien nodig worden externe deskundigen geraadpleegd. De aanvrager is verplicht binnen een jaar na toekenning van een eventuele subsidie schriftelijk verslag aan de Gastrostart-commissie uit te brengen over het resultaat c.q. het verloop van het onderzoek.

Er zijn twee subsidierondes per jaar, sluitingsdata: 1 januari en 1 juli.

Inlichtingen:
Commissie Gastrostart
Mevr. M.J. van Gijtenbeek
Postbus 657
2003 RR Haarlem
telefoon (023) 551 3016, fax (023) 551 3087,
E-mail: gastrostart@nvge.nl

Het aanvraagformulier voor Gastrostart subsidie kunt u downloaden via www.nvge.nl

De aanvraag dient digitaal te worden ingezonden naar gastrostart@nvge.nl met daarnaast een getekende kopie per post aan het hierboven vermelde secretariaatsadres.

De projecten in het onderstaande document gehonoreerd en hebben een subsidie uit het fonds ontvangen.

Verstrekte subsidies gastrostart sinds (de herstart in) 2004
 

Gastrostart Fund

Gastrostart offers a maximum start-up grant of € 7,500. The grant is intended for preliminary, innovative research in the area of gastroenterology-hepatology. It is only available to members (project leaders or main applicants) of the NSGE or NASL. If no start-up element is involved, then it would be pointless to submit an application. Applicants will be asked to comment specifically on the innovative nature of the project, as well as on the risks involved (reasons why the research would not be likely to obtain support from other funding bodies).

The grant is intended to enable researchers to carry out preliminary research, or to bring techniques to operational maturity, to provide the basis for a well-substantiated application for grant support to be submitted to the Stomach, Liver and Colon Foundation (SLCF) or another funding body. Grant support is not available for research carried out abroad or for internships outside the Netherlands.

All applications are assessed by the Gastrostart Committee. Where necessary, external experts are consulted. Within one year of being awarded grant support, applicants are required to submit a written report to the Gastrostart Committee on the course of the study or on the results obtained, as the case may be.
There are two funding rounds each year. The closing dates are: 1 January and 1 July.

Details:
Gastrostart Committee
Ms. M.J. van Gijtenbeek
P.O. Box 657
2003 RR HaarlemThe Netherlands
telephone +31 (0)23 - 5513016, fax +31 (0)23 - 5513087,
Email: gastrostart@nvge.nl (link sends email)

You can download the Gastrostart grant application form from www.nvge.nl (external link).

The application must be submitted digitally to gastrostart@nvge.nl  together with a signed copy, by post, to the secretarial office address shown above.

The projects listed in the document below have been approved and have received a grant from the fund.
Gastrostart grants allocated since (the restart) in 2004