Young Hepatologist Awards

Heb jij een wetenschappelijke publicatie op het gebied van de lever, niet gepromoveerd  en wil je een prijs winnen, let op. De NVH heeft twee prijzen ingesteld voor het beste wetenschappelijk artikel geschreven door een van haar nèt of nog niet gepromoveerde leden. De eerste prijzen zijn uitgereikt in maart 2009.

Een goede wetenschappelijke publicatie is vaak een beloning van een lange weg van goed onderzoek en komt niet vanzelf. Vele maanden onderzoek, hard werken, en een beetje geluk komen er aan te pas om van dat ene manuscript een toppublicatie te maken. De NVH heeft als doelstelling dat het het wetenschappelijk werk dat door haar leden wordt verricht te bevorderen. Wij vinden het erg belangrijk dat goed Nederlands leveronderzoek haar weg vindt in de wetenschappelijke topbladen. Wij willen die inspanning speciaal erkennen en belonen. Daarom zijn met ingang van 2009 twee prijzen ingesteld. Deze prijzen zijn bedoeld voor onderzoekers die nog niet gepromoveerd zijn en postdocs in de eerste 2 jaar na hun promotie. Je kunt deelnemen als je als eerste auteur een artikel hebt gepubliceerd.

De klinische Young Hepatologist Award is bedoeld voor een onderzoeker die de beste klinisch hepatologisch artikel heeft gepubliceerd. De basale Young Hepatologist Award is bedoeld voor de beste basaal wetenschappelijke publicatie. Voorwaarde is dat de onderzoekers lid zijn van de NVH en het onderwerp van de publicatie betrekking heeft op de lever in de breedste zins des woord.

De Young Hepatologist Award bestaat uit een certificaat en een geldbedrag van € 500,-. De prijzen worden in het voorjaar uitgereikt tijdens de Digestive Disease Days van de NVGE.

Joost P.H. Drenth (Commissie bestaande uit: Coen Paulusma, Jaap Kwekkeboom, Harry Janssen, Joost PH Drenth)

Reglement

Klinische en basale Young Hepatologist Awards

De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) kent jaarlijks een prijs toe voor de voor twee in het voorgaande jaar gepubliceerde wetenschappelijke publicatie met bijzondere klinische of basaal wetenschappelijke waarde op het gebied van de hepatologie. Voor deze prijs komen junior onderzoekers werkend in Nederland of in het buitenland en buitenlandse onderzoekers werkend in Nederland, in aanmerking.  De onderzoeker kan meedingen tot 2 jaar naar de promotie. De inzender dient lid te zijn van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH). De publicatie dient verschenen te zijn tussen 1 januari en 31 december, waarbij de datum van online publicatie leidend is. De inzending kan alleen de vorm hebben van een artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk peer reviewed medium en moet voor 7 februari a.s. aangeboden moet aan het secretariaat van de vereniging.

Prijs

De Young Hepatologist Award bestaat uit een geldsom van € 500,-. De prijs wordt jaarlijks aan uitgereikt aan twee inzendingen waarbij er één prijs uitgaat naar de beste klinisch hepatologische publicatie en één naar de beste basaal wetenschappelijke hepatologische publicatie. De klinische en basale awards worden jaarlijks in het voorjaar uitgereikt tijdens de Digestive Disease Days van de NVGE.

Samenstelling

De prijs wordt toegekend door een jury benoemd door het bestuur van de NVH en bestaat uit vier deskundigen die lid zijn van de NVH. Twee van de juryleden zijn lid van de basale sectie en 2 juryleden zijn lid van de klinische sectie van de NVH. Zittingsduur is twee jaar. Jaarlijks worden twee van de leden (een van elke sectie) vervangen.

Beoordeling

De beoordeling van de artikelen geschiedt schriftelijk. Bij de beoordeling worden de volgende elementen betrokken: duidelijkheid van de vraagstelling, originaliteit, sterkte van de publicatie uitgedrukt in impactfactor, gebruikte methode, wetenschappelijke waarde, klinische impact / relevantie, klinisch of basaal, lay-out, opbouw en leesbaarheid.

Slechts de eerste auteur van de publikatie kan deelnemen. Bij ‘joint first authors’ kan slechts een van de  auteurs meedingen naar de prijs. De junior onderzoekers mogen deelnemen tot 2 jaar na de promotie en in het jaar van publicatie lid te zijn van de NVH.  Bij de termijn van 2 jaar wordt het gehele kalenderjaar gerekend vanaf de promotie. Bij een promotie op 7-7-2018 mag een kandidaat een artikel dat in het kalenderjaar 2020 verschijnt insturen.

Het onderwerp dient betrekking te hebben op de hepatologie in de breedste zins des woords. Het is aan de jury om het overwegend hepatologische karakter van een publicatie te oordelen.

De inzender dient zelf te beslissen of hij/zij meedingt naar de basale of klinische Young Hepatologist Award.

Het staat de jury vrij om deskundigen te raadplegen. De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury stelt een schriftelijk rapport op waarin de keuze van de genomineerden en de winnaar wordt gemotiveerd. Het rapport wordt voor 1 maart toegezonden aan de secretaris van de NVH.

Prijsuitreiking

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de voorjaarsvergadering van de NVH. De voorzitter van de jury reikt de prijs uit en houdt een presentatie waarin de waarin de keuze van de genomineerden en de winnaar wordt gemotiveerd. Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden ingesteld of bezwaar worden gemaakt.

Overige Bepalingen

De jury is geen verantwoording schuldig aan (het bestuur van) de NVH, maar wordt geacht zich te houden aan dit reglement. Indien een jurylid als begeleid(st)er betrokken is geweest bij een of meer van de inzendingen, onthoudt hij/zij zich van stemming over de betreffende inzending(en). De jury heeft het recht om bij gebrek aan voldoende kwaliteit onder de mededingers te besluiten tot het afzien van het toekennen van de klinische en basale Young Hepatologist Award in een bepaald jaar.  De prijs wordt slechts eenmaal aan een individu uitgereikt.

Slotbepaling

Indien de jury niet tot een eenduidig besluit kan komen beslist de voorzitter van de jury, mits deze geen belanghebbende is bij deze inzending. In andere gevallen en in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de NVH.