NVH Congresbeurs

Leden van de NVH kunnen met ingang van heden een aanvraag voor een reisbeurs rechtstreeks bij de NVH indienen. De voorwaarden kunt u hieronder nalezen.

Aanvraagformulier reisbeurs
Het ingevulde aanvraagformulier kunt u opsturen naar:

Secretariaat NVH
Postbus 657
2003 RR Haarlem

 

Voorwaarden tot verkrijgen van reisbeurs

  • De reisbeurzen zijn uitsluitend bestemd voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie, die tenminste één jaar lid zijn, gerekend vanaf de datum van toetreding tijdens de ledenvergadering. Medisch specialisten en onderzoekers met een vaste aanstelling zijn uitgesloten.
  • De reisbeurzen zijn bedoeld voor klinici en onderzoekers op gastro-enterologisch of hepatologisch gebied.
  • Er kunnen uitsluitend reisbeurzen worden aangevraagd voor grote buitenlandse internationale gastro-enterologische congressen of symposia. Voor congressen zowel buiten Europa als binnen Europa geldt een maximum bedrag van € 500,00. Aanvullende financiering van elders is toegestaan, wel wordt een verklaring gevraagd dat de reisbeurs ook daadwerkelijk voor de congresreis wordt gebruikt!
  • Een reisbeurs wordt slechts toegekend wanneer het betreffende lid aan het beoogde congres of symposium een actieve bijdrage levert (in de vorm van een poster of een voordracht). Het betreffende abstract moet tevoren aan de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie of de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie zijn aangeboden voor presentatie tijdens een voor- of najaarsvergadering.
  • Per lid wordt maximaal één reisbeurs ter beschikking gesteld gedurende het lidmaatschap. Per abstract zal slechts voor één auteur en ook slechts éénmaal een reisbeurs beschikbaar worden gesteld.
  • Bij annulering op eigen gezag, door overmacht en ziekte, heeft de vereniging het recht de som van de reisbeurs terug te vorderen. Het bestuur adviseert u met klem om een annuleringsverzekering af te sluiten gelet op ervaringen in het verleden.

 

Procedure voor het aanvragen van reisbeurzen

Een volledig ingevuld aanvraagformulier voor reisbeurzen direkt met een kopie van het ingezonden abstract naar het secretariaat van de NVH zenden, wanneer aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. Dit dient zes weken voor het desbetreffende congres te gebeuren.Wanneer het abstract gehonoreerd is onder verwijzing naar de ingezonden aanvraag een kopie van de ‘acceptatiebrief’ sturen. Deze kopie dient uiterlijk drie weken vóór aanvang van het congres op het secretariaat binnen te zijn.

Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan zal in het algemeen niet tot uitkering van een reisbeurs kunnen worden overgegaan.

 

Aanvullende bepaling t.b.v. NVH-klinici en alle basalisten:

Met de totstandkoming van de Dutch Experimental Gastroenterology and Hepatology (DEGH) Meeting te Veldhoven is het niet meer mogelijk om klinische hepatologische abstracts in te sturen voor het voorjaarscongres. Dit kan er toe leiden dat men geen reisbeurs kan aanvragen voor bijvoorbeeld de AGA, omdat strikt genomen niet aan de verplichting tot inzending voor presentatie op de wetenschappelijke vergadering van de NVGE kan worden voldaan.
Dit zelfde doet zich voor bij basale onderzoekers die de EASL of AASLD willen bezoeken, maar hun abstract niet voor de najaarsvergadering kunnen insturen, omdat voor die bijeenkomst uitsluitend klinische abstracts kunnen worden ingestuurd.

Om dit probleem te ondervangen is besloten dat men de aanvraag voor een reisbeurs naar het betreffende congres wel alvast mag indienen (op het gebruikelijke aanvraagformulier en vergezeld van het abstract dat men voor het betreffende congres heeft ingestuurd), met de toezegging dat dit zal worden ingezonden voor de eerstvolgende vergadering van de NVGE. Afhankelijk of u aan de overige voorwaarden voldoet, kunt u daarna van de NVH een voorlopige toezegging ontvangen. Nadat het abstract daadwerkelijk door u ingezonden is (mogelijk vanaf medio mei voor de najaarsvergadering en vanaf 1 november voor de voorjaarsvergadering via www.nvge.nl) kunt u vervolgens aanspraak maken op de uitbetaling van de reisbeurs. Het bedrag van de reis moet derhalve door de aanvrager zelf of de opleider voorgefinancieerd worden. Ook kan de aanvraag voor een NVH reisbeurs goedgekeurd worden na presentatie op de DLR.

Let op: u dient de reisbeurs-aanvraag dus tevoren in te zenden naar het secretariaat van de NVH. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met het secretariaat in Haarlem, telefoon 023-5513016.