Gastrostart

Gastrostart

Gastrostart kent een startsubsidie met een maximumbedrag van € 10.000,-. De subsidie is bedoeld voor beginnend en innoverend onderzoek op gastroenterologisch-hepatologisch gebied en ten behoeve van leden (projectleider of hoofdaanvrager) van de NVGE of NVH. Aanvragers worden gevraagd om specifiek, behalve het innoverende karakter van het project, ook het risicodragende aspect (redenen waarom het onderzoek niet kansrijk is bij andere subsidiegevers) te becommentariëren.

De subsidie is bedoeld om onderzoekers in de gelegenheid te stellen voorbereidend onderzoek te verrichten, c.q. technieken operationeel te maken, op grond waarvan een goed onderbouwd subsidieverzoek bij de MLDS of een andere subsidiegever, kan worden ingediend. Er worden geen subsidies toegekend voor het verrichten van onderzoek of volgen van stages in buitenland.

Beoordeling geschiedt door de Gastrostart-commissie. Indien nodig worden externe deskundigen geraadpleegd. De aanvrager dient binnen een jaar na toekenning van een subsidie schriftelijk verslag aan de Gastrostart-commissie uit te brengen over het resultaat c.q. het verloop van het onderzoek.

Er zijn twee subsidierondes per jaar met sluitingsdata: 1 februari en 1 juni. 

Inlichtingen:
Secretariaat Commissie Gastrostart
Postbus 657
2003 RR Haarlem
Telefoon (023) 551 3016
E-mail: gastrostart@nvge.nl

Het aanvraagformulier voor Gastrostart subsidie kunt u downloaden via www.nvge.nl

De aanvraag dient digitaal (incl. digitale handtekening) te worden ingezonden naar gastrostart@nvge.nl.