Privacy statement

In dit privacy statement is opgenomen op welke wijze de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie persoonsgegevens van haar leden verwerkt.

Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (hierna te noemen: NVH) is gevestigd aan de Wilhelminastraat 13 zwart, te Haarlem ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40023114.

De Nederlandse Vereniging voor Hepatologie heeft tot doel het bevorderen van onderzoek naar en de verruiming en het gebruik van de kennis van het functioneren van de lever en de galwegen. Daarnaast richt zij zich op de bevordering van de interactie tussen onderzoekers en klinici die zich bezighouden met onderzoek naar lever en galwegen en tracht zij de belangen van haar leden te behartigen. In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u als lid van de NVH verzamelen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

1. PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Wij verzamelen de navolgende persoonsgegevens:

 • Titels
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • (Medisch) specialisme(n)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Privéadres, huisnummer, huis toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer privé
 • E-mail privé
 • Organisatienaam/instituut
 • Werkadres, huisnummer, huis toevoeging
 • Postcode
 • Werkplaats
 • Land
 • Telefoonnummer werk
 • E-mail werk
 • Uniek lidmaatschapsnummer
 • BIG nummer
 • Aanvang lidmaatschap
 • Post adres
 • Inloggegevens website
 • Betalingen contributie
 • Pasfoto (niet verplicht)

De NVH zal de persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:

 • Om met u een lidmaatschapsrelatie te kunnen aangaan
 • Om het verlenen van (individuele) dienstverlening en het in staat stellen om u de diensten te kunnen aanbieden op grond van het lidmaatschap van de NVH en waar van toepassing facturen te kunnen sturen voor die diensten
 • Om achterbanpeilingen te faciliteren en te coördineren in het kader van collectieve belangenbehartiging
 • Om contact met u te kunnen onderhouden
 • Om op te nemen in de ledenlijst in het besloten deel van de NVH website
 • Om te verstrekken aan derden, zie ook onder punt 2
 • Om informatie omtrent diensten van de NVH of uit naam van de NVH toe te sturen, waaronder bijvoorbeeld een (digitale) nieuwsbrief
 • Voor archief- en statistische doeleinden
 • Voor het beveiligen van de website

Het verstrekken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden van de NVH. Indien u de persoonsgegevens niet verstrekt, dan is het niet mogelijk om lid te worden van de NVH.

2. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NVH uw persoonsgegevens verwerkt. Deze derden zijn verwerkers van de NVH en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van de NVH en voor geen enkel ander doel.

Derde partijen die voor de NVH gegevens verwerken:

 • Van Gijtenbeek secretariaatszaken en congresbegeleiding (secretariaat NVH)
 • MEDonline (website beheer)
 • OASIS
 • Venhuis communicatie producties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers¬overeen-komst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte met uitzondering van het nieuwsbrievenprogramma MailChimp, hetgeen is vastgelegd in een Data Processing Agreement.

3. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang de NVH bij wet verplicht is om te doen. Daarna worden uw persoonsgegevens, althans een deel daarvan, bewaard voor historische-, wetenschappelijke en statistische doeleinden.

4. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

De NVH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoons-gegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

De NVH heeft de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Binnen de NVH kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door (bureau)medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. De medewerkers hebben een geheimhoudings¬plicht.

5. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

De NVH kan dit privacy beleid, conform de daarvoor geldende regeling/procedure binnen de NVH, van tijd tot tijd wijzigen. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door een mailing en/of door dit op de website bekend te maken.

6. UW RECHTEN

U hebt het recht de NVH te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) e laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
 • verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te beperken
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. COOKIES, GOOGLE ANALYTICS, EN LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Cookies
De NVH maakt gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites en congresapp. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de websites worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze websites of app kunnen cookies worden geplaatst en kan door de NVH toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld youtube, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen). Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door hun gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics
De NVH maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar websites en app. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer, tablet of telefoon. De door het cookie verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de NVH ter beschikking gesteld. De gebruiker is niet te herleiden en gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Op basis van deze analyses kan de NVH aanpassingen maken op haar websites, app en service.

Links naar andere websites
Op de websites kunnen links staan naar andere websites waar de NVH geen toezicht op houdt. De NVH is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

8. CONTACT

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kun u contact met ons opnemen via:

Nederlandse Vereniging voor Hepatologie
Postbus 657
2003 RR  HAARLEM
T. 023-5513016
secretariaat@nvh.nl(link sends e-mail)