Lopende studies

Lopende studies AIH werkgroep

CAMARO studie
De CAMARO studie is een gerandomiseerd, open label, multicenter klinisch onderzoek bij niet eerder behandelde patiënten met auto-immuun hepatitis waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en veiligheid van mycofenolaatmofetil en azathioprine. Op dit moment hebben we 9 centra open voor inclusie en hebben we 34 patiënten geïncludeerd. Het doel is om 70 patiënten te includeren. Daarnaast zijn er 8 centra die als co-behandelaarschap centrum meedoen. Dit betekent dat de patiënt bij aanvang van de studie eenmalig wordt gezien in een deelnemend centrum en verder blijft de patiënt onder maandelijkse controle bij de hoofdbehandelaar van het co-behandelaarschap centrum. De primaire uitkomstmaat is het deel van de patiënten die in remissie komen, gedefinieerd als normalisatie van ALT en IgG na 24 weken behandeling.

In principe kunnen alle nieuw gediagnosticeerde AIH patiënten meedoen. Geef ons een belletje!

De studie wordt gecoördineerd door het LUMC en Radboudumc. Voor vragen kunt u laagdrempelig contact opnemen met drs. Romée Snijders (Romee.Snijders@radboudumc.nl of 06-11510557).

 

Fibrose in AIH studie:
Continue leverontsteking kan leiden tot bindweefseltoename in de lever. Bij +- 30% van de AIH patiënten is al cirrose aanwezig bij diagnose. Een deel van de patiënten ontwikkelt cirrose gedurende de behandeling. In deze studie willen we de risicofactoren voor het ontwikkelen van cirrose gedurende de behandeling in kaart brengen.

Voor de studie wordt jaarlijks een fibroscan gedaan bij patiënten en wordt bloed afgenomen voor bepaling van fibrosemarkers en immuunmarkers. Momenteel doen 7 ziekenhuizen mee met deze studie die wordt gecoördineerd vanuit het LUMC. Interesse om mee te helpen aan dit onderzoek? Neem contact op met prof. dr. B. van Hoek (b.van_hoek@lumc.nl)

 

Overlap studie
In een klein gedeelte van de patiënten met primaire biliaire cholangitis (PBC) en primaire scleroserende cholangitis (PSC) zijn er kenmerken van autoimmuun hepatitis (AIH) aanwezig. Dit wordt overlap of variant syndroom genoemd. Door de zeldzaamheid van variant syndromen is er maar weinig over bekend.

Dit onderzoek is een samenwerking van de Nederlandse Cholestase werkgroep en de Nederlandse Autoimmuun Hepatitis werkgroep. We verzamelen de gegevens van patiënten met variant syndromen in Nederland en België om de karakteristieken, de huidige behandeling en de uitkomsten van de verschillende behandelingen in kaart te brengen. Het doel van het onderzoek is dan ook om variant syndromen beter te gaan begrijpen, beter te weten welke behandelingen goed werken en op welke complicaties patiënten risico lopen. Zo kunnen we samen de zorg voor deze patiënten verbeteren.

Momenteel hebben we +- 200 patiënten geïdentificeerd in meer dan 10 ziekenhuizen in Nederland en België. Interesse om mee te helpen aan dit onderzoek? Neem contact op met prof. dr. B. van Hoek (b.van_hoek@lumc.nl)

 

Health-related quality of life and adherence in autoimmune hepatitis
Bovenstaande studie is een multicenter, cross-sectionele en vragenlijst gebaseerde studie naar kwaliteit van leven en therapietrouw bij patiënten met auto-immuun hepatitis. Volwassen patiënten met auto-immuun hepatitis (incl. overlapsyndromen) worden geïncludeerd. HCC en levertransplantatie zijn exclusiecriteria. Verschillende vragenlijsten, waaronder de SF12, GAD-7 en PHQ-9, worden gebruikt om kwaliteit van leven bij deze patiëntengroep inzichtelijk te maken.

Deze studie betreft een samenwerking met de ERN (European Reference Networks) RARE Liver. Sinds november 2020 is de studie officieel gestart. Veertien verschillende centra uit acht Europese landen doen mee, waaronder het MUMC+, Erasmus MC en Radboudumc.

De studie wordt gecoördineerd door het Radboudumc. De studie staat nog steeds open voor overige centra in NL die een bijdrage willen leveren aan dit belangrijke onderwerp binnen deze patiëntengroep. Voor vragen kunt u contact opnemen met drs. Romée Snijders (Romee.Snijders@radboudumc.nl of 06-11510557).

 

STOP studie
Verreweg de meeste AIH patiënten gebruiken langdurig immunosuppressieve medicatie.  In eerdere studies is gebleken dat het in de meeste gevallen niet lukt de medicatie geheel af te bouwen, er lijkt echter een groep patiënten te bestaan waarin dit wel lukt. Omdat het staken van medicamenteuze behandeling veel mogelijke voordelen biedt, is het belangrijk deze (kleine) subgroep van patiënten te kunnen selecteren.   Eerdere studies zijn retrospectief van aard en in de meerderheid van patiënten bij wie gepoogd is medicatie te staken, is geen voorafgaande leverbiopsie verricht.  De huidige richtlijnen stellen dat er na 12 maanden behandeling én langdurige histologische remissie gedurende 24 maanden, of minimale activiteit in het leverbiopt, kan worden overwogen de gebruikte medicatie af te bouwen en uiteindelijk te staken.  Deze strategie is nooit in een prospectieve  trial onderzocht. Hiertoe is enige tijd geleden de STOP-studie geïnitieerd. In deze studie wordt bij niet-cirrotische patiënten met een snelle en goede respons op behandeling met steroïden en langdurige volledige biochemische en histologische remissie gecontroleerd gestopt met gebruikte medicatie. Doel is hiermee een betere selectie te kunnen maken van patiënten bij wie medicatie kan worden gestaakt.

De studie wordt gecoördineerd door het UAMC – locatie VUmc. Voor vragen of mogelijke studiepatiënten kunt u contact opnemen met dr. F.F. van den Brand, f.vandenbrand@amsterdamumc.nl

 

B-cel immunologie in AIH
Verhoogd IgG, antistoffen en plasmacellen in het leverbiopt zijn belangrijke kenmerken van AIH en helpen om de diagnose te kunnen stellen. Deze kenmerken wijzen naar een belangrijke rol voor B-cellen in het ziekteproces van AIH. In dit project kijken we naar verschillende aspecten rondom B-cel immuniteit in autoimmuun hepatitis inclusief complement activatie, B-cel markers in het bloed en (glycosylatie van) antistoffen.

Voor dit project wordt materiaal gebruikt uit de biobank van het LUMC en het Erasmus MC. Andere centra met biobankvoorzieningen zijn welkom om te participeren. Hiervoor kunt u contact opnemen met prof. dr. B. van Hoek (b.van_hoek@lumc.nl).